BESLISSING. oest-VooJ voor het' style bil noodigiJ verricht! e vereen! Len bezwaar rking halve hetl toe| hen gehaal erijen, (H.W. lddat b| n Octoberl verbouhJ rbouwing k huisvesi 'ordt te in begin| .of straat eeren voofl feesiöten wordt aan genoemden inspecteur jde te deelen dat het Uollege bereid is |et gebouw niet aan derden te verhuren Jrorens met het .Rijk verbinding te hebbe lesocht voor verhuur ten dienste van het lostkantoor.Hierbij zal echter de aandach fevestigd worden op den verhuur van twee lokalen als verkeersbureau aan de Ver. Beest Vooruit en het nog niet bekend is v net verkeersbureau ook in de wintermaa ksi geopend blijven. nirn^nw»16 bouwvergunning wordt verleend over- di ■enkorastig het besluitnhiernevens als bij ann de $Bge ëevoegd en genummerd 2/14-8. Xend ge- n t hden xllhiï. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 386