flüh Vergadering van het College van Burgemeester en 'Tethouders met de Commissie tot reorganisatie enz. van Openbare Verken op Dinsdag 10 Juli 1931. Voorzitter: Hr. G. Deketh. Secretaris: J.G.A.Batenburg. Tegenwoordig de wethouders A.J.C.Hoenders en A.Emdendijk, alsmede de Commissieleden G.J.GrootewalV.F.H.Busch, T.H.C.Door- man en D.A.de Bruijn. Commissielid, de heer H.van Hloester is met kennisgeving ve Voorzitter deelt de vergadering mede, dat het College van Burgemeester en Jethouders het gewenscht heeft gevonden het van de Commissie onder dagteekening van 4 Juni 1931 (ingekomen 19 Juni 1931) ontvangen rapport aan een gezamenlijke bespreking te onder werpen. Spreker zegt dat B. en V. de vraag hebben gesteld of het wel billijk is dat de tegenwoordige Baad deze zaak nog in behan deling neemt. De nieuwe Wethouder van Openbare verken wordt bij aanneming van de voorstellen voor een voldongen feit gesteld er het zou mogelijk kunnen zijn dat deze na inwerking in den gang van zaken een andere regeling meer in het belang van het bedrijf oordeelt. Spreker wijst er op hoe in 1923 de oude raad ten aanzien van het Grondbedrijf een regeling trof die later zeer kwalijk ge nomen werd. De heeren Busch en Grootewal kunnen het standpunt van 3. en W. niet deelen. De heeren vreezen dat de nieuwe raad zou kunnen overgaan tot aanstelling van een Directeur, die alles te groot steeds zal gaan opzetten en de gemeente voor groote kosten stelt. De tegenwoordige ambtenaren hebben een prachtervaring opgedaan en bewijzen de gang van zaken te beheerschen. Het is geenszins de be doeling der Commissie om in de toekomst het aanstellen van den Directeur te voorkomen. wanneer blijkt dat een Directeur aan het hoofd van het bedrijf noodzakelijk is kan nog altijd daartoe wor den overgegaan. De Voorzitter vindt dat alsdan ie titulatuur van de ambte naren een beletsel zal vormen voor een passende formatie van het personeel werkzaam onder een Directeur. Vergelijk, zegt spreker, de titulatuur bij het Rijkspersoneel, daih zal men zien dat een Technisch-Hoofdambtenaar een hoofdbetrekking is. Soreker vraagt een andere titulatuur. De heeren Doorman en de Bruijn achten wijziging der titula tuur geen bezwaar, doch blijven voorts het voorstel der Commissie aanbevelen. De Voorzitter zegt dat B. en met de Commissie ™'illen mede- gaan wanneer wordt uitgesproken dat in de toekomst de mogelijkheid blijft bestaan een Directeur aan te stellen en het College gemach tigd wordt bij groote werken desgewenscht een advies buiten de ambtenaren om in te winnen. Dit acht de commissie niefTaannemelijk wanneer B. en V. met voorstellen komen. De Voorzitter zegt, dat dan nog te regelen valt de titulatuur en het salaris. Aan de hand van de titulatuur gevolgd bij den Pro vincialen waterstaat stelt de Voorzitter voor eveneens de titel van"'fechnisch Ambtenaar* te geven. De heeren Grootewal en Busch blijven zich hiertegen verklaren de overige heeren gaan met het voorstel mede zoodat besloten wordt tot de volgende titulatuur: le. Technisch Ambtenaar belast met de leiding van Openbare "^erken 2e. h m Bouw- en Woning toezicht. Omtrent Het aanwezig Aanduiding van het

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 388