BESLISSING. de voor- it 14. 8 fing is verordenirj er één k::^ er Grothe- vernemen té haar htijigsp l-_.ni voortzet gemaakt 1:. en en van n verrich-l en van ad- vendaal mon kan P.H. 3tel-| tij dens ongeval iJ 3 gebroken, f 20.- te- sente deze I .ai: adressant te berinliten dat van zijn Itchrijven is Kennis genomen, maar, dat loor zooveel noodig herinnert "ordt aan [en termijn van 3 maanden "binnen welke jet den "bouw moet zijn aangevangen. Se lommissie uit te noodigen voor een |espreking_ oo Vrijdag 22 Januari des na- uur. liddags 3;a Besloten wordt den Raad te adviseeren op Iror.d van bestaande overeenkomst en veror lening geen vermindering der Canon toe aan. te [Besloten wordt voor hetsteiling van het rijwiel aan P.H.Stelwagen voornoemd twin- gulden te vergoeden uit den post kos- Volkstelling. (f 20.-.) Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 38