-2- umtrent het salaris wordt overeengekomen deze voor heide functionarissen te doen vaststellen al3 volgt: Ingaande 1 Januari 1931. f 3Q00.- met tien éénjaarlijKsche verhoogingen van f 100.- tot f 4000.- met dien verstande dat vanaf 1 Januari 193* wordt geno ten f 3600.-. Besloten wordt overeenkomstig het besluit tot reorganisatie van Openbare wericen den Kaad voorstellen te doen en daarbij tevens voor te dragen.een wijziging van de verordening regelende de sa larissen van de ambtenaren en werklieden in dienst der gemeente Soest. Hierna sluiting der vergadering. Be Secretaris, He Voorzitter, coll Aanduiding van het

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 390