NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. van de der op Dins ...dag, den 14J u1.....1. 1931 Tegenwoordig de heeren: -*r. Gr.Deketh, Burgemeester A.In&jmd.i jk...e.n. A.,.j...3.Koenders Vetooud Secretaris JT.G.A.Batenburg. Afwezig de heer.. De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers .5.0..!btot en met ...5.JULvan den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 392