(K s s "o c9o v 5^0 H- 5*0 (f1 tr5\ BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Opzichter Bouw en 'Toningtoeaicht elk-controle-sta- 10-7-1931 tion Utrecht Koofdcoinmissie v.d^ 7-7-I93I Normalisatie in Ne derl.Secretariaat 2 en t rNo rrnnur eau (G.N.B.) Koningskad 23, den Haag randraad van Soest 'j-rJ~lc)})l J .Hademaker ,:Y. Ka reisen en E.M.van ïsch, Eikenhorst laan 8-10-12 trnhemsche 'Vater- Leiding Mij Ingenieur v.d. Dienst van weg werken Ier llederl SpoorwegenAmers foort en 5-7-1931 6-7-1931 9-7-1931 biedt ter behandeling aan eenige veraosB'6 ..en om bouwvergunning vergezeld van de noodige adviezen en teekeningen. Hf1, ®fD0,/n ■'391» 2/1 zendt uitnoodiging"Melkhygiëne Film", t^B°or enf feven op Donderdag 16 Juli a.s. des avon^^n 6 Ul uur in het Bioscoop Theater Rembrandt Langestraat 129 te Amersfoort. verzoekt eene subsidie t/b van het ?or.j| met bijvoeging van: het jaarverslag van het Vonds over 1930;! de Statuten en het Reglement (193°) en het tijdschrift "Normalisatie" no.2 van Mei 1931. brengt advies uit, inzake het rapporti den Commandant der Vrijw.Brandweerbetrj gende "Preventieve Brandwezen". jesloten ij de beg deelen mede, dat is verstreken de teail van uitstel, betreffende de aanschrijvin| tot afbraak der schutting gericht tot Hitte, Eikenhorstweg 14, bij besluit van| December 1930» hetwelk is verlengd net 1 half jaar, bij schrijven van 27 April 1' Voorts verzoeken zij thans over te gaan! tot uitvoering der betrokken verordent!?! geeft opgave van de kosten van uitbrei*; ding,der waterleiding in den Hartweg (nlj f 4150.-)men raamt de te verwachten Bruti) opbrengst der waterlevering op f 183.- jaar, terwijl de garantie der gemeente durende 5 achtereenvolgende jaren fó22i per jaar zal bedragen. jp voorst Loten des inden var Lssie. Tot Corami de Bu: 2e. de Ins jje. de Op: zicht de Gor ^an adrei iermen aai kt gaan. ■Besloten Beien, d |j(aren f 6 bij e B echts e ||het adres Tlnlien d posten ad p gemeen iterleid [verbrui! deelt mede, dat de sloot, gelegen lanü9Bpesloten Qssendamweg-Nieuweweg noch eigendom vanBchrijven de llederlSpoorwegen zijn, noch door denBe willen poorweg behoeven te worden onderhouden«Bcnjdsplic Hederl.sp <SJ D c CD 0 Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 393