t I BESLISSING. •ge ver2ceJ L van de 1. i Film", des avonj Jembrandt F de vergunningen worden verleend overeen komstig de besluiten hiernevens gevoegd |n reboekt onder de nrs. 1/365» 1/390» /39I, 2/163. joor den Burgemeester zal zoo mogelijk in de uitnoodiging gevolg worden gegeven v Jjesloten wordt het verzoek te behandelen de begrooting voor 1931 )ver 1930;^ L930) en no .2 van I rapport veer, betrl 1 de teail ischrijvinj jht tot ïJ ïsluit vanl engd met e<| 7 April er te gaanl erordenirJ IOo voorstel van den Voorzitter wordt be sloten deze zaak om advies te stellen in inden van een daarvoor te benoemen com- issie. |;Tot Commissieleden worden aangewezen: ^e. de Burgemeester, ge. de Insoecteur van Politie. Je. de Opzichter van Bouw- en Woningtoe zicht ♦e. de Commandant der Brandweer Soest. ^an adressanten mede te deelen, dat geen lermen aanwezig zijn om 00 hun verzoek in Ie gaan. n uitbrei irtweg (dj ohten brut() f 183.- jemeente ren f622,51 [pesloten wordt aan adressanten mede te ■eelen, dat gedurendé 5 achtereenvolgie H^ren f 622,50 aan waterZmoetZ-worden, en •t bij een onderzoek is gebleken, dat ■lechts eenigen. der ónderteekenaars van [jhet adres inderdaad water zullen afnemen. ■Indien de onderteekenaars 75/ ^er totaal Tosten ad f 4150.- uitmakende f 3H2,50 ij3 lo gemeentekas wenschen te storten kan de j&terleiding tot stand komen. ■verbruik Z gegarandeerd eg en langsl gendom 1 door ieI1| ierhoule11. he lesloten wordt den Directeur Omet P'-hrijven in kennis te stellen met verzo |e willen meded'eelen of inderdaad de ond PÜdsplicht over de sloot berust bij de lederl. spoorweg en. V- VljU- Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. 1^ <4^ CC I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 394