s e c "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. $Lc $11. Hederl.Zeemanscen} 1-7-1931 trale Ifieuwe Amsterdam- sche Orkestvereeni ging, 3ecret.Ch.0r das, "Veesperplein 21 Amsterdam 5» ix. H.K.Schoolbestuur l^V 3ir. O.T. ^14- 7-7-1931 4-7-1931 8-7-1931 Cpzichter bouw- en Woningtoezicht en lajoor van politie verzoekt toestemming tot het houden van Boordt toe een collecte door middel van een lijst. IO-7-I93I zoude gaarne in de gelegenheid gesteld worden om in deze gemeente concerten te ven, teneinde het geven van goede kunst aai te kweeken. Voor het geval het verzoek niel mocht worden ingewilligd, verzoekt het be.1 stuur zoo mogelijk opgaaf van adressen vanl vereenigingenVolksontwikkeling, enz. er. i een 10-tal adressen van narticulieren, teil einde te geraken tot een particulier initil tief voor het oprichten eener vereenigingJ ten doel hebbende de massa tegen een mati gen prijs in de gelegenheid te stellen ini de 'Wintermaanden de concerten te bezoeken! kan niet accoord gaan met een gedeeltelij vervallen van de waarborgsom. Op deze zaal heeft betrekking het schrijven van G.S. dj 26 Mei 1931 3e afd.no.1667/1195. bericht in antwoord op het schrijven van Burgemeester en Wethouders dd. 26 Juni 193. Ie afd.no.2052, na ter zake overleg te Je' ben gepleegd met den commandant der brand weer te Soest, dat naar zijn meening kan worden volstaan met het maken van 1 brand put, ter lengte van ongeveer 10 II. en die) olm. 75cM. Voorts deelt hij mede: a. dat de kosten van het schoonmaken en uitdiepen dezer put zal bedragen plin. f 200.-- aan arbeidsloon; ter voorKoining van vervuiling enz. der Wieksloot steltnhij voor daarlangs een prikkeldraadafscheiding te maken, waarmede is gemoeid een bedrag van f 27O.--. De heer Insinger zorgt voor levering der benoodigde palen; b. dat het wenschelijk is om in elk der ldatste brandslooten aan de Birkstraat een, brandput uit te baggeren, plm. 5 E. lang j en de kanten dezer putten 00 te zetten metj palen, waarachter een flinke laag takkeoosfl sen, om het slib tegen te gaan. De kosten hieraan verbonden zullen bedragen olm. f 120.--. brengen ra jport uit, inzake de verontrei niging van slootwater, tengevolge van on voldoende rioleering van het Abattoir al hier. kan de V« In het ge Bewaar be ber prijs kn het ps Daarbij 2 ing worde tellen me [n het V) [hier. 3e stukke sn ",'ethor ziensw: in, en d; bi het se sn van d< tan den |ergaderi Llend r osten ve in de Wi Jetten va [Aan den sicht za Wan de i werp te (J 3 03 Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 395