9 <p 6 S J? "o Directeur O.V. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. 11-7-1931 110.25-13-1 Commissaris der Koningin K.ii. van e ly Directeur van O.T. Voorzitter JU». Voorzitter <Ki- Directeur 0."/. 7-7-1931 11-7-1931 deelt mede, dat verschillende eikenbooaen! aangetast zijn door de wilghoutrups. Oa he| smetting te voorkomen wordt machtiging ge. vraagd om nu de rupsen en poppen te vernie.1 tigEn door thans de dooöe hoornen te vellen] en het aangetaste stamdeel te vérbranden, voorts de gangen in de nog weinig aarigetastl stammen in te souiten met zwavelkoolstof daarna dichtmaken met cement. besluit tot benoeming van leden der GezoaJ heidscommissiën deelt mede, dat mej J.C.van den Broek lol Juli 1931 wederom in functie is getreden ej dat in verband daarmede aan haar p laats ver| vangster mejL.van 't Erve tegen genoeadej datum eervol ontslag kan worden verleend. vraagt in de vergadering machtiging de leil bedekking van de gemeentetoren en de toren] van het raadhuis te vernieuwen. De kosten bedragen voor de gemeentetoren f 298 KORTE INHOUD. en voor de toren op het raadhuis f 2-;o.| De begrooting 1931 geeft aan de respectie',j lijke posten f 25°»t enf225» gaat ten 3 uur over tot het houden der uit| geschreven openbare aanbesteding voor het verplaatsen van de muziektent. Ingekomen zijn 3 biljetten. Na opening blijkt dat als volgt is ingeschreven: In 't Hout, Soesterberg f Van de Hoek, Soest f 169»" C.Hilhorst, Soest f 355*' stelt voor aan de bestaande plaatselijk ommissie ter behartiging van de belangen oij het opriahten van een zweminrichting (Voorzitter.de heer H.H.J.de Lange) onder nededeeling dat zich blijkbaar in deze .ge-1 .neente een tweede commissie zal formeereni te verzoeken te willen mededeelen of het Col lege nog mag rekenen op spoedige indiening! van voorstellen met betrekking tot dit on- ierwerp. vraagt machtiging tot het doen schilderen van de politiewoning aan de Birkstraat erNI emeentewoning aan d e Koninginnelaan kostenj ie respectievelijk f l6o.- en f 125»~* w 3 C Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 397