1 V: h BESLISSING jesj.oten wordt het door het Staatsbosch- Ljieer uit te brengen rapport te doen uit' Toeren. der GezoalBïotifinatie. Broek lcB Jan raej L. van 't Erve wordt ingaande etreden esH Juli 1931 eervol ontslag verleend als plaatsverBijdelijk onderwijzeres aan de O.L.School genoeedeiBleutzlaan. erleend. besloten wordt de machtiging en de gevraagde pre lieten te verleenen en de gemeentebe- Jooting in verband met dit besluit in bye re en stemming te brengen. en der uit|j)e gunning wordt aangehouden. Direffteur e.'V. neemt de inschrijvings- lljetten over teneinde onder terugzending Ier biljetten advies uit te brengen. !/ordt besloten. jhilderen ■esloten wordt den Directeur 0voor :raat en AWLde werken machtiging te verstreKken en Tarvoor de gevraagde credieten toe te Waan. |e Semeentebegrootimg zal aoonoodig in )and met dit besluit in overeenstemming hlen gebracht. J\r ivbSG jï AANMERKINGEN. V- fa jte£t^. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. l/ f cijltA—i At\ .U,A i y 16 o - -VVV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 398