A V f" BESLISSING esloten wordt de Vereeniging mede te telen, dat het College haar werk ten 'erste waardeert, en dat de heer K.C. n Nes op het oogenblik als adviseur tor de gemeente optreedt, in wiens handeiji e bedoelingen der Vereeniging veilig zij Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 400