4 BESLISSING. Be vergunningen wordt verleend overeen- ïpstig de besluiten hiernevens gevoegd e Iboekt onder de nrs. 1/392 en 1/393- Besloten wordt; e, den Raad voor te stellen 75/b der kost herbonden aan de openstelling voor reke- en k iing der gemeente te nemen dn geen gebrui 1 maken van de aanbieding der vereenigin oest Vooruit tot betaling van ora re en, dat het algemeen belang met een tele oondienst op Zondag en "Feestdagen.zoo eer wordt gediend, dat het meer op den eg der gemeente ligt de kosten daarvan te dragen. Bovendien spaart de gemeente 'e uitgave van 4 doorverbindingen op Zon- n Feestdagen volgens de begtooting gestejLd f 62,50, terwijl tenslotte de betaling n tijdelijken aard aal zijn, omdat binnen er korten tijd de telefoonverbindingen deze gemeente automatisch 2ullen wordefr maakt. In afwachting van de beslissing van d laad reeds nu aan den Inspecteur der Pos- erijen, Telegrafie en Telefonie te verzo In den telefoondienst voor rekening der èmeente 00 Zon- en Feestdagen open te tellen, E Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. v/'' 2 143 t.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 404