y- iïvh. Jy SïsT. 3J BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. $11- Afd.Financiën ter gemeente secretarie Afd.Financiën' ter gemeentesecretarie Commissie bijstand Grondbedrijf Commissie bijstand Grondbedrijf Idem Idem Idem Afdeeling Financië 3e Afdeeling Ge meentesecretarie 17-7-1931 17-7-1931 17-7-1931 17-7-1931 17-7-1931 adviseert den Raad ter vaststelling v00;| te dragen een ontwerp-besluit tot wijzig! Ier begrooting 'Wegenfonds I93I no.24/6 rl gelende de terugbetaling van de helft var] iet voor onderhoud gestorte bedaag ad f 2720.- ten behoeve der Hartmanlaan. adviseert den Raad ter vaststelling voorl te dragen een entwerp-gbe sluit tot wijzig! ier begrooting der gemeente voor 1931, gel nummerd 21/143» verklaart naar aanleiding van het rappor! van den Directeur van O.N. dd. 26 Juni j,j loss. II7/3/2 met een vermindering van del ioor H.A.Korthals verschuldigden erfpacht] canon accoord te gaan. stelt voor de huur som voor het door H.val Schajik in huur gevraagde perceel voor hef tijdvak van den dag van het raadsbesluit! 1 November 1932 te bepalen op f 2.-. stelt voor de huursom van het door H.A.Vl in huur gevraagde perceel, voor het tijd vak van den dag van het raadsbesluit tot November 1932 te bepalen op f 2,10. stelt voor de huursom voor het door"/.?. I ïilhorst in huur gevraagde perceel voor he| tijdvak van den dag van het raadsbesluit tot 1 November 1932 te bepalen op f 15«"' stelt voor de huursom van het door J.Heij man in huur gevraagde perceel, voor het tijdvak van den dag van het raadsbesluit tot 1 November 1932» te bepalen op f 4,ft biedt de raadsvoordracht net begroot mgsj vijziging aan, betrekking hebbende op hetr foorstel van het College inzake het aanga? eener overeenkomst met J.Kraaijenbrink w iet geven van adviezen enz. bij aanleg m] onderhoud van beplantingen. biedt ter vaststelling aan het le supP" johier der schoolgelden voor 193^- tot een I oedrag groot f 1572,70. d c O Dagteekening en volgnummer. ft KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 407