HAafk. yfi H'/is BESLISSING. AANMERKINGEN. pforit dienovereenkomstig besloten, Besloten wordt den Raad voor te stellen let ontwerp-besluit vast te stellen. Besloten wordt den raad de noodige voor dellen te doen. tConform het voorstel wordt nesloten den raad voor te dragen de huur som vast te tellen. Besloten wordt den Raad dienovereenkom stig het voorstel te doen. Conform het voorstel wordt "besloten den aad het voorstel te doen. Conform het advies der Commissie zal den saad het voorstel worden gedaan. ie voordracht en de begrootingswijziging lal den raad worden aangeboden. Iet kohier wordt vastgesteld en zal ter invordering der daarop gebracht bedragen an den Gemeente-Ontvanger worden ter and gesteld. - V- sV 10 h, yXf c Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. X-</ V' OCtct-w.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 408