r s a c "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. $1 H .Afi .Financiën ter ii ene en te secretarie (br. - iby. M ifd.Financiën ter ijemenn te sec retar ie Li.Ravenhorst ;G.Iienger, Nieuwe- weg Soest eieputeerde stateji30-ó-1931 dezer provincie 23-5-I93I 13-6-1931 led.Ver.van Oud. otrijders der Zee- en Landmacht uit [ndië "Het Vader land Getrouw" 'ed.Herv.Diaconie 7.vSoesterberg's Bloei 8 -7-1931 11-7-1931 10-7-1931 KORTE INHOUD. "biedt aan het ontwerp eener exploitatie^. Jaing van het op te richten "badhuis over het erste jaar der exploitatie. adviseert den Raad ter vaststelling voort i|iragen een ontwerp-"besluit tot wijziging gemeentebegrooting 1931» no,21/113» zendt regening wegens het schoonhouden van het kantoorgebouw wan Onenbare Verken van 1.6 Febr.t/m 16 Hei 1931 over 13 weken tegen 7 3.- per v/eek. Opgemerkt wordt dat in d ebegroot ing I93I voor een vol jaar voor het schoonhouden van| genoemd gebouw f 1.40.- is uitgetrokken. dient een klacht in aangaande den toestand waarin zich de beerput bevindt, gelegen ach ;er het perceel Mieuweweg 38, eigenaar P.v, loef, Uieuweweg 40 De opzichter van bouw» en woningtoezicht adviseert den eigenaar van het perceel Uieit veweg 38 aan te schrijven de putrand der te )ut tot ongeveer terreinhoogte te verhoogen n deze af te dekken met een goed sluitende! cetonnen deksel. zenden toe de goedgekeurde gemeente- en te rijfsbegrootingen voor 1931 en maken enkel| (bpmerkingen inzake de beantwoording van den staat van opmerkingen. vraagt toestemming voor aanbieding van in- teekenlij sten bij ingezetenen die jaarlijks en het fonds bijdragen. verzoekt vermindering van huur voor groni aangezien ook aan andere huurders een derge; lijke vermindering zal zijn toegestaan. zendt antwoord 00 het schrijven van B.eri"> dd. 27 Mei 1931» 4e afd.no. 1053 inzake g9* antie rente en aflossing van een aan te ane geldleening. dj d CD Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 409