^46 s/x, 7)7 BESLISSING. s over hel mg voor i| jziging 3- houden van rken van eken tegen! ing 1931 houden van okken. n toestand elegen act enaar P.v, toezicht ree el ITi eu and der bei verhoogen sluitende! nte- en be aken enkele ng v n den ng van ïn- jaarlijis tatiera.^Kjie exploitatie-raming zooals deze hier- ,--,^"levens als hij lage is gevoegd wordt vast- ■esteld en zal nevend de voordracht aan !en raad ter vaststelling worden aangebo den. IBesloten wordt den Raad het ontwerp ter iststelling aan te bieden. Aangezien de declaratie berekeij£, tegen 3.- in verband met den omvan net werk als billijk moet worden beschouwd, wordt Jjesloten deze te voldoen. Bij de begroo- Iting 1932 zal ten opzichte van het schoon jiaken der kantoorruimten een afdoende reg ling worden voorgesteld. IBesloten wordt den eigenaar der w oning aa ]te schrijven de verbeteringen aan te bren ten als door den opzichter van Bouw- en woningtoezicht in zijn laatste rapport va El Juli 1931 no.181/4 zijn aangegeven. IBesloten wordt zooveel mogelijk aan de 0 Werkingen van de Ged.Staten tegemoet te komen. "'ordt toegestaan. voor £r°n™lBesloten wordt de Diaconie te berichten, een der- Mdat het College geen vrijheid kan vinden staan. van B.en'/ ïzake gft' aan te ^en Raad voor te stellen van de huurover- |eenkomst af te wijken. Besloten wordt aan de Vereeniging mede t|e eelen,dat de wijze van het sluiten der eldleening zeer omslachtig voorkomt en pok in verband met de te verleenen garan- tie niet uitvoerbaar is. Daarom wordt in verweging gegeven één bedrag te leenen onder mededeeling van den naam van den eidschieter de leeningsvoorwaarden bij College kenbaar te maken. Voorts er 0 wijden dat de rente niet hooger kan °rden geaccepteerd dan 4)2 len J> xx>6o /70 a ut/ 01 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. 3- Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 410