ó'hx. e BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. Stadsarchitect Amersfoort 15""7~1931 Zou het, in verband met een voorgenomen no. 502-S.C'.wijziging van het uitbreidingsplan der ge meente Amersfoort, zeer op prijs stellen ij, dien ook de ontwerpen van het uitbreidings- plan voor Soest t.z.t. overleg zou villen plegen over die kwesties, welke het grond- gebied van beide gemeenten betreffen. ItJommissie Openbar^ 18-7-I93I 'Ter ken iCommissie Openbar^ 18-7-1931 VerKen H.A.Hoonhorst Kerkdwarsstr2 Soest 7-7-1931 Is van meening, dat het oordeel omtrent crediet-aanvrage voor wegenbeplanting en uitvoering van het desbètreffend rapport va» het Staatsboschbeheer moet worden uitgesto ken door de Commissie Openbare 'Terken in hare nieuwe samenstelling. deelt mede, dat zij zich in principe kan vereenigen met een afdoende verbetering der Soesterbergschestraatmits de provincie een bijdrage van maximaal 35?» i-n de aanleg- kosten verleent. Zij stelt voor een kosten berekening te doen opmaken, zoowel van een ifündeerden klinkerweg ais van een verhardin door middel van hoofoverslakxen teerslakke|n' wegdek) vraagt ontheffing van het bepaalde in art, 1 der Verordehing op het venten met melk op Zondag, tenbehoeve van J.Kamerbeek, en een zuigeling van K.Sbijders. De Inspecteur van Politie adviseert bij schrijven dd. 18 Juli 1931>C no.216/4 de gi vraagde ontheffing onder voorwaarden te ver leenen ÏÏhL. jA.Harks 20-7-1931 ÓV Directeur O.w. 20-7-1931 T.Vellekamp deelt mede wegens van de aanvrage om Huijcklaan gelegen te zien. bijzondere omstandigheden huur van het aan de 7erd nerceel sectie C.7OO af adviseert, na de gehouden openbare i n schril j ving,de verplaatsing van de uitneembare ijiu-j ziektent in 1931 °P dragen aan H.van den: Hoek alhier, voor de door hem ingeschreven som van f 169.- biedt zijn huis, met stalgebouwgelegen Van "/eedestraat 3 voor f 40000.- te koop aa <9 3 C 03 O Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 411