3 BESLISSING. e slot en wórdt een afschrift va n het schrij nen te zenden aan den heer K.C.van Nes me' rzoek het gevraagde overleg te willen egen. Bis antwoord oo het schrijven voormelde Beslissing mede te deelen. I honform de meening der Commissie zal wor gjn gehandeld. ftuKken voorbrengen na benoeming der com< ssie. /oorloopig wordt besloten aan den Direc teur van Openbare ".'erken op te dragen spo£ |it twee begrootingen op te maken en wel voor gefundeerde klinkerbestrating gesloten wegdek van hoogoverslakken. Deze begrootingen in te richten en te icen vergezeld gaan van de teekeaaingen overeenkomstig de provinciale verordening regelende de subsidie-verleening voor we genverbetering. Conform het advies van den Inspecteur varp plitie wordt de ontheffing verleend. 'genomen an der gej| stellen ij breidingsT u willen et grond. f en. omtrent da ting es rapport v» uitgespo- rken in' cipe zan tering der ovincle ie aanleg' en kosten- 1 van een verhardin teerslnzke H ie in art. et melk op k, en een ert bij L6/4 de gi ien te ver oandighedehp'Iotif icati e in de ?erd. C.700 af ■e inschrij mbare ipu-1 H. van den! schreven gelegen te koop ïir Fan et werk wordt Conform het advies van den 0.7, opgedragen aan H.van den Hoek bier voor de door hem ingeschreven som f I69.-. Itiuw eoloten wordt te berichten, dat het Col] "iet kan ingaan 00 het aanbod tot aan- J'G van het perceel, maar nog altijd een "n eraelijk bod van huur van het stalge- in behandeling wil nemen. e- 4/ /y oj. Al E clJ 0 1 ,\f l> \Jl S<KV ~4l- x Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. I Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. l^S k1 X Xl> V- uycLtsM-^

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 412