BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. P.G.de Vos namens Best.Ver.ter "be strijding der T.B.G), te Soest Directeur v.d.ge meen telKeurings dienst van Vee en Vleesch 18-7-1931 14-7-1931 Verbouwing v.d.Nec|. 10-7-1931 Herv.Aerk te Soes II.V. Eerste Soes- ter nlectrieche Drukkerij Inspecteur van het 16-7-1931 Vervoer der Reder] Spoorwegen Bestuur der Reder]).. 14-7-1931 Jeugdherberg-ver. afd.Soest. Directeur 0.7. 18-7-1931 no. 25-3-9 verzoekt ingevolge de "bepalingen der ver ordening op het verleenen van "bijdragen te "bestrijding van de m.3.C. in de gemeente bijdragen uit de gemeentekas ten behoeve der i'.B.ClijdersM. vraagt ontheffing urn ten behoeve van den Keuringsdienst de door den Raad gesloten verklaarde wegen te mogen berijden met zij vierwielig motorrijtuig, welk verzoek te vens wordt gedaan ten behoeve van den keur meester. De Inspecteur van Politie adviseert bij rapport dd. 18 Juli 1931» no.219/4 afwij zend 00 het verzoek te beschikken. verzoekt verwijdering van een boome staande aan de Hieuwerhoekstraat vo'ór de door haar nieuwgebouwde kerk, De directeur O.V. adviseert bij rapport dd. 18 Juli j.1. no.25-14-2, geleg 03 het advies van het Staatsboschbeheerslechts 2 boomen te verwijderen, zooals door hem i aangeduid op een overgelegde schetsteekeni vraagt ingevolge art.13 der Verordening ter voorkoming van brand vergunning tot he' doen afsteken van een vuurwerk 00 24 Aug. a.s. dan wel op 25 Aug. of 26 Aug.a.s. des avonds op hettterrein bij huize "3raamhage" aan de Burg.Grothestraat. verzoekt de straatlamo aan de abri van de stopplaats "ITieuweweg" te rekenen onder het aantal straatlampen, dat het gemeentebe&iur overweegt den geheelen nacht te doen brank vraagt toestemming tot het oloatsen van ee 5-tal richtingaanwijzers aan boomen, staand langs de Bosstraat en den Koudhoornweg. De Insaecteur van '^olitie deelt hij schrij ven dd. 18 Juli j.1. no.217/4 mede dat teg- het aanbrengen van bedoelde bordjes geen se- zwaar bestaat. vestigt er de aandacht op, dat de hagen d- tuinafscheidingen in het woningcomplex '0n^ Belang" in een verwaarloosden toestand ver" keeren, zoodat het naar zijn orrdeel ge7 wenscht zounzijn, dat het Bestuur der stic ting hierop atteht werd gemaakt, en gela^ wordt de hagen regelmatig te snoeien en open gaten in te planten. Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD. I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 413