ds-L M. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. 'rü V Ll t Avan d en Berg, Schoolweg 10 Soesterberg 25-2-1931 F.ii.Albarda ,Voor-' zitter der afd. huls t.Heide v/h Gentr.Genootschap voor kinderherst. en vacantiekoloni 8-7-1931 es •v.J«Drijber e.a. Soest 21-7-1931 G.H.Veenstrahoofd o.l.school Kerke- buurt 4-7-1931 Boekhouder van O." Gornite Fancy ^'air Soestdij k verzoekt vergunning tot oorichting eener J petroleumbewaarplaats zijnde een bergUaat® van gegalvaniseerde ijzeren platen, v»aari«T de petroleum wordt bewaarde in vaten van 200 L. inhoud op het perceel, kad. bekend gem.Soest, in sectie E.no.1451 gelegen aan1 den Sohoolweg. tferzoekt eene bijdrage overeenkomstig de bepalingen der verordening op het verleenei van bijdragen in de kosten van uitzending en verpleging in gezondheids- en vacantie» kölonies, t/b van II.Stemerdingwonende te Soesterberg Postweg 68. verzoeken in aanmerking te mogen komen voi de gemeentelijke vergoeding wegens vrije g( neeskundige behandeling ad f 0,15 Per "'eek een en ander opgrond van het besluit van de Raad van 10 December 1925» wijst op den slechten toestand van den vlo| in het gymnastieklokaal der o.l. school en verzoekt daarin verbeteringen te doen aan brengen I6-7-I93I zendt een tweetal staten van diverse in 1936 uitgevoerde werkzaamheden, "'elke door uitvoering bij wijze van werkverschaffing meer hebben geKost dan bij uitvoering 0? normale wijze. Af deeling Financiën merkt op, dat de wegenj- aanleg bij .de Paltz f 1406.- meer heeft ge kost dan bij uitvoering op nofcinale wijze en brengt in herinnering het schrijven van 3. en 1. dd. l6 Januari 193®» 4e afd.nol2l/42 22/10, waarin aan Ged.Staten is geschreven] dat de uitvoering bij wijze van "werkverschajÊ fing eerder goedkooper dan duurder zou zijn dan bij uitvoering op normale wijze. vraagt vergunning voor het houien van een Fancy Fair ten bate der Parochiekerk 00 L2| en 3 Augustus a.s. en daarbij eenige ver maken toe te passen. 3 C CT> "O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 415