7 BESLISSING. g eener Mjesloten wordt de vergunning te verleenei, ergUaatiM0vereerikomstig het besluit hiernevens als waarirjKijiage gevoegd, en van bekend eg en aanl stig de verleenec mending acantie- nende te komen voc vrije g Der "ieek i-t van den J den vlo ïool en >en aan- :rse m ke door :aff ing ng op de ivegen eeft ge wijze en van 3. 0121/42 chreven kverscM' zou zijn van een k 00 1)2 e ver- ■esloten wordt overeenkomstig de desbe- Itbeffende verordening de bijdrage ad f O, «te verleenen. -Besloten wordt de gemeentelijke vergoe ding alsnog vanaf de vaste aanstelling va adresseerende ambtenaren uit te keuren paar aanleiding van het onder dagteekenii|ig an 20 Juli j.1. no.66/9/2 door den Dir. uitgebrachte rapport wordt besloten llsnog aan den Dir. de vraag te stellen o: let niét mogelijk is de vloer van het gym lastieklokaal op te vullen en van cement Ie .oorzien ten einde daarop een vloerbe dekking te leggen. De kostenopgaaf van (iet geheel wordt daarbij tevens ingewacht esloten wordt de ingezonden staten met le onderverdeeling der daarop voorkomende >onbedragen goed te keuren. e vergunning ,vordt verleend, wanneer de (Inspecteur van Politie geen bezwaren aan loert. y -Ai yiy. LX/^/// \A' rn>, V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. 10 Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 416