Ht. jVeren. het Melkcori-28-6-1931 j zendt jaarverslag over 193° en verzoekt Hr. [Opzichter Bouw- en: Woningtoezicht HL t estuur der Stich ting Engendaalschobl j S S e "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Hi- Opzichter houw-en Voningtoezicht frh f,O.A.Th.Kraan Jr, Utrecht KORTE INHOUD. biedt ter behandeling aan een verzoek om bouwvergunning vergezeld van de benoodigiJ teekeningen en adviezen. 3-7-1931 vraagt ontheffing van het bepaalde bij arJ kei 14 sub V der bouwverordening (winkel- straat) ten behoeve van de oprichting van blok van 5 woningen 00 een terrein gelegen' aan de Rademakerstraat E no.1939* jtrolestation te Utrecht ';1932 een subsidie uit de gemeentekas groot f 25.-. pe 3ouwve Voorwaarde :icht gest ,1. no.lo plat de sch scheiding Selet 00 .uw- en "I 60.154/23 ïe ontheff Besloten [j de beg biedt iter behandeling aan eenige verzoeken' jom bouwvergunning vergezeld van de noodigè hdviezen en teekenihgen. I De komt vergezeld van den architect, den heer r.Duiker op uitnoodiging in de vergadering! Voorzi tter be bouwve inkomstig geboekt zegt dat höt College het ge- venscht heeft gevonden de door de Prov. Welstandscommissie bij schrijven van 10 Jul: 1931 gemaakte opmerkingen met betrekKing to ien bouw der niéuwe school onderling te be spreken. De architect verklaart mede te wil Ien werken tot het dichtmaken der ^ij kanten zooals 00 zijn gewijzigde teekening°aangegej ven,maar moet bezwaar maken tegen het dicht* maken der rood aangegeven zijstukken. Hij is sereid om de wenschen van B. en t.z.t. op te volgen wanneer na het tot stand komen vaiji liet gebouw zal blijken dat de open vlakken aestetisch niet voldoen. Het Bestuur doetde .oezegging zich aan de dan te geven voor schriften van B.en'V. te zullen houden, en vraagt af het College bereid is nu de bouwer gunning te verleenen. De Voorzitter dóet de toezegging hierober in het College te beraad slagen. vertre im een sc degedeel bouwver uur zich 1. dat v bouw is eld word zer gedi llijk za lvorens enen zal ek zijn t bepaal eze ontl rzoekscl rleend w ellen vc ng afgeg middels lingtoez t te bre Len vooi ontheff ithoudei ïe besli <y 3 cc I Dagteekening volgnummer. YO

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 417