J <s/<r BESLISSING. fe 13ij art| winkel- 'ing van i gelegenjl -rzoekt vof :as groot verzoeken! noodigé n en )e Bouwvergunning wordt verleend onder Ivoorwaarden als door Bouw-en 'Yoningtoe- Echt gesteld in haar advies van 19 Juni ■tl, no.167/93 doch voorts onder bepaling IdLt de schuur gebouwd wordt tegen de zij- Bheiding van het nevenerf. Ihelet op het advies van den Opzichter va u'.v- en "Woningtoezicht dd. IJ Juli 1931 Inc.154/23 wordt conform het advies beslet je ontheffing niet te verleenen. ■Besloten wordt het adres te behandelen lij de begrooting 1932. fee bouwvergunningen worden verleende oveir- lenlcoinstig de besluiten hiernevens gevoegfi fcr. geboekt onder de nrs. 1/389» 2/l§4. den heer! ogadering het ge- ?rov, an 10 Jul ekKing to ig te be- ie te wil 3ij kanten j aangege iet dicht :n. Hij i t.z. t. Otj) komen vah vlakken ir doetde 1 voor- en en de bou,vv$r dóet de te beraad- ïa vertrek van het bestuur wordt beslote pn een schrijven te richten waarin wordt piegedeeld, dat B. en voornemens zijn bouwvergunning te verleenen mits het b tuur zich houdt aan de gemaakte afspraak tl. dat wanneer te zijner tijd, aio het bouw is opgericht door B. en "7, geoor- eld wordt dat de zijvlakken met plaat- zer gedicht moeten worden dit dan onmid Hijk zal geschieden, lvorens echter de bouwvergunning t e ver enen zal door het bestuur alsnog een veb- ek zijn in te dienen om ontheffing van t bepaalde bij art.8 der bouwverordenin, eze ontheffing zal na ontvangst van het rzoekschrift onder voorwaarden spoedig rleend worden, na voldoening aan de te ellen voorwaarden wordt de bouwvergun- ng^ afgegeven iniddels aan den Opzichter vah Bouw- en lingtoezicht op te dragen zijn advies e brengen voor de door B.en "7. te be len voorwaarden aan de Bouwvergunning eji ontheffing. -thouaer Koetiders verklaarde zich tegen se beslissingen. iJïiPü. kM ij V ermelding indien van uitgegane geen minuut is gehouden. het stuk Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. IS AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 418