n. n. Br. <H. s s "o Si. 5i BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Jirooticur van <1 Gemeen te-Ontbanger van Soest Aanduiding van den afzender. Voorzitter 20 Jan.'31 Afdeeling Financiëi 22 Jan.'31 ter gemeentesecre tarie Bestuur der Ver- eeniging "Een School m/d Bijbel te Soest Leger der Heils Amsterdam Boekhouder van doenbare Verken Tethouder Endendijk Stelt voor den Raad. ter vaststelling aas te bieden een ontwerp-besluitzooals dat het vorig jaar door den Raad is genomen, betreffende het onderhands of in het open. baar verkoopen van verschillende aan de gemeente toebehoorende goederen als af braak, boomstammen enz., voorzooveel nood; deze in het jaar 1931 mochten beschikbaar komen. Biedt ter behadeling aan eenige verzoeke; om bouwvergunningen met daarbij behoorend; teekeningen en adviezen. 20 Jan.'31 De vergi coms tig i en geboe onder nr Beslote te berek "Deelt mede dat de pachter A.van Doorn, Henriëtte Blaekweg 4 wederom in gebreke i; ebleven de huur over het le kwartaal 193' te voldoen en stelt voor thans de kwitant: ad. f 331,25 te laten aanbieden met bijbe rekening van rente. Vraagt of de door J.Smienk te Doesterberj IPeslott ingediende rekeningen ad. f 111,50 wegens iet onderhoud der materialen van de brand' weer te Soesterberg en f 30 50 wegens het stoken van een kachel in de brandweercen trale te Soesterberg kunnen worden betaal; Vraagt voor aanschaffing van schoolmeube- Beslote len en leermiddelen, benoodigd wegens ingt ischikbaa bruikneming van vijfde lokaal der school i/d Driehoeksweg een bedrag van f 7OO.- oeschikbaar te stellen. Verzoekt vergunning voor het houden van een collecte op een nader vast te stellen t ijdstip. verzoekt een krediet van rond f 275» /oor de aanschaffing van bureaubehoeften. Stelt voor de voor 1930 gegolden steunre geling voor uitgetrokken werkloozen voor iet werkverschaffingsseizoen 1930/1931 vast te stellen. De verg j3eslot( houding hoeften verleent i4)e kos' «ireaub* fDe stei schaffii IV 3 C CT> Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD. c.Gt OjGlllDagC "i'OiUOli

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 41