1 57 Hp. iïl-ij. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. in V .Bouwterrein- exploitatie hij. "Heidebloesem" te Baren jh.H. CoopVeteen."Cen traal Beheer" G.D. 1s-Gravenhage entraal Verifica'fe ie-bureau Ly Districtshoofd Ar beidsinspectie J trecht j .Moester, Gchouten-I- 18-7-1931 iamoweg 29 «.J.van Voorst 18-7-1931 27-6-I93I 15-7-1931 verzoek terugbetaling van een door had gestort bedrag groot f 33° >98 voor aablè^ van den Duinweg. b, herinnert aan het raadsbesluit van 2 J tober 1928,3e afd.no.5~3~33 en verzoeKt te gaan tot verharding van het onder e v| dat raadsbesluit bedoeld weggedeelte. adviseert het risico der wettelijke ongel vallenverzekering van geheelchet in diens! dezer gemeente zijnde oersoneel aan de Cel trale 'Jerkgevers-Risico-Bank over te dragf en voorts voor het exploi teeren v an een overzetveer aansluiting te vragen bij de Risicovereehiging Nederland" zendt rapport van kasopneming bij het Ga bedrijf oa 20 februari en 24 Juni 1931 17-7-1931 18-7-1931 deelt mede, dat de nieuwe voorwaarden, sub le en 3e, oogelegd bij de ontwero-veil gunning tot uitbreiding van het bestaands fabrieksgebouw der n.V. Bhotaxggeen wijd ging behoeven om de naleving van de eiscïj van de sub 2e opgelegde Veiligheidswet, niet onmogelijk te maken. Ten aanzien varl de sub 2e opgelegde voorwaarde stelt hij I echter voor de voorwaarde te willen oplegj gen zooals die in het hiernevensgaande schrijven van genoemd Districtshoofd worJ| geadviseerd. verzoekt de verharding van den Dlasweg sooedig ter hand te nemen en deelt mede, dat volgens mededeeling der DirVan'GleiM bloesem" een en ander geen vertraging hoeft te ondervinden. verduidelijkt zijn schrijven van 13 de3 en deelt mede dat bedoeling van zijn verj soek was om den gekoc iten grond gedeejdH ijk uit het bosch te mogen op hoogen ®l dat het geenszins in zijn bedoeling l^S het natuurschoon ook maar eenigszins breuk te doen. Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 421