BESLISSING. ontrent punt a wordt besl/ten te beróch- roor°n.r dat van terugbetaling/sprake kan zijn - iabipfKe|. ontwerp-schrijven wordt g'oedgekeurd it M-r.trent het wunt b zal nader aan de N.V. 'verloLt 'Jen oerioilt- onder e val leelte. ilijke ongd it in dienl aan de I rer te draj 1 v an een ;en bij de] bij het G mi 1931. ;szins if' Resloten wordt conform het schrijven der loop .Vereen. Centraal beheer te 1s-Graven lage, en aan den naad daartoe het voorstefL te doen. •waarden, mtwerp-veij bestaande ;geen wij2# in de eisclf ïeidswet, lanzien vaal stelt hij I .Hen oplea ïsgaande ïhoofd wrJI 1 Plasweg ;elt mede, Van"Heid' :raging ran 13 1 zijn ver| l gedeeljvf hoogen suf iling lag Van het proces-verbaalmwordt kenni sgenom|en. (Aan den ïechnisch-Ambtenaar zal verzocht porden de reden te willen vermelden van [iet groote bedag aan contanten dat bij de (oname is aangetroffen. Gesloten wordt de voorwaarde sub 2e te inijzigen als volgt: Voor schakel- en ver- jelinateriaal moet gebruik zijn gemaakt ran gesloten, gietijzeren schakel- en ver ieelkasten. Besloten wordt het schrijveh voor kennis jeving aan te nemen. Uressant te berichten dat zijne bedoelir iel begrepen is doch, dat het weghalen vsn pond uit het bosch niet kan worden toeg« staan. 'Z'/l 0 S IJ/1. Af AANMERKINGEN. 1 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. 1cL8-*£*~^r

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 422