IJ (ff- iyr. <J* "o fb- FM. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. nd.inspecteur v.h staatsbedrijf der kosterijen,telegra fie en telefonie, Jtrecht .20-7-1931 /oningbouwvereeni- ging Goed Tonen te Soest directeur Openbare erken Opzichter bouw- en loningtoezicht Jentraal Verifica tiebureau directeur U."I. jirecteur O.'/, 20-7-1931 20-7-1931 20-7-1931 20-7-1931 21-7-1931 23-7-1931 KORTE INHOUD. deelt naar aanleiding van hetschrijven val Burgemeester en wethouders dd. 15 Juli 1^1 le afd.no.2100, inzake verhuring van het perceel Steenhofstraat 6 t/b van het iJos:-| kantoor mede, dat bedoelde aangelegenheid door hem ter kennis is gebracht van het hoofdbestuur der kosterijen, telegrafie en| telefonie, met voorstel ter zake nadere onderhandelingen itaet Burgemeester en ie^hol ders aan te knoooen. deelt mede, dat zij de aangelegenheid in zake de afbetaling der vordering op S. >\3e| seisen in handen heeft gesteld van haren rechtskundigen adviseur I.ir.G.ter Laan te U trecht zendt ter goedkeuring bestek en voorjaar-I den waarnaar zal worden aanbesteed het uit voeren van eenige schilderwerken. Voorts wordt verzocht vaststelling van de| datum der aanbesteding. brengt advies uit, inzake plaatsing eenerl kippenschuur door S.J.Hekman, op een terrei gelegen aan de Julianastraatkadastraal öj kend gemeente Soest, in seftie H.3992/3993'! en ieelt mede, dat aan het verlangen van I genoemden heer bedoelde schuur aan een lenj te plaatsen, kan worden tegemoet gekomen, indien deze wordt geplaatst in Noord-Oost#! lijke richting, d.i. met de lengteas lood-l recht op de Julianastraat. zendt rapport inzake de controle der jaar] stukken 193° <der "Woningstichting "Ons 3e- lang" zendt ontwerp voorwaarden waaronder overgfl gaan zal worden tot aanbesteding van ver voer van materialen. zendt in een clan tot het bouwen van een gevel, na slooping der onderwij zerswoningii voor het gymnastieklokaal (de oude school)! te Soesterberg. De kosten van een en anderj worden door hem begroot op f 3 C 03 Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 423