'/ï>sv BESLISSING. hri j ven yj 5 Juli i^| van het het Post-ll legenheid van het egrafie en| nadere r en ejthol enheid in- oo n.o.del an haren Laan te ln O tii'icatie. Ijeze zaak te stellen in handen van den Voorzitter ter afdoening. voo" "'.ar-lMjiet ontwerp-besteK en voorwaarden worden ed net uiiMroedgekeurd. je datum van aanbesteding te regelen doo ing van dealen Jirecteur in overleg met den Secretar smg eener een terrel da straal bi 3992/39931 ngen van an eer; lenj gekomen, oord-noste| teas looi-I Conform het advies van den Opzichter van louw- en Toningtoezicht wordt besloten de pergunning tot het bouwen van een kippenlij) aanvrage te verleenen,cqde bouwver gunning te wijzigen. e der jaa "Ons le- /an den inhoud van het rapport is kennisj- feenoijen. nder overgjB Je voorwaarden worden goedgekeurd behou van ver- Bdens aanvulling van puntVf met "Station Boestduinen"de datum van aanbesteding - 'alen door aen directeur Oin overleg let den Secretaris. te n van een erswoning,! de school) I n en anihl I /an het olan en de kostenberekening word pnnisgenomen. I lene beslissing kan eerst genomen worden pnneer het voorstel omtrent aankoop der Pnderwij zererwoning van het ministerie van pterstaat is ontvangen kA' 2.1/0. ■z/C f ex- y yy* v ^A' .6 nr| Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. l>" Xloü. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 424