BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD o erae ent e-Ontvan ger NV.Zwolsche Paar den en Vee.Verz. Zwolle 2.L.SchaafBos straat 22 Soest Leger des Leii's te Utrecht "Tehuis voor mannen" Opzichter Bouw- e 7 on i ng t o e z i ch t Gemeente-Ontvange J.Blberse buit-hol.5 K.V.A. Amersfoort 23-7-1931 verzoekt verlof gedurende het tijdvak van 10 t/ia 29 Augustus 1931 zendt afschrift schrijven aanbieding tarie voor herverzekering der onderl. Veeverzeke- rinK alhier. 24-7-1931 geeft zijn misnoegen te kennen omtrent de plotselinge naams verandering der Bosstraat en verzoekt: 1. betaling door de gemeente van de kosten 23-7-1931 Ir 23-7-1931 28-7-1931 hij voor de naamsveran- vervaard igen. een naambord met naam va» voor drukwerk, dat dering heeft laten 2. aanbrenging van ie nieuwe straat. 3. mededeeling van den juisten naam van het vroegere gedeelte der Bosstraat. 4. betaling door de gameente voor een nieu» naamstempel. verzoekt toestemming tot het houden van eet ollecte op 24, 25 en 26 Augustus 1931» biedt ter behandeling aan eenige verzoeken)! om bouwvergunning vergezeld van de nooiige adviezen en teekeningen. doet ter voldoening aan art. 123 der Gemeen» vet de rekening van ontvangsten en uitgaven! ier gemeente Soest over het dienstjaar 193®| toekomen. zendt nota voor verricht typewerk t/b van) het Ambtenarenreglement ad. f 25»-• verzoekt in Augustus a.s. beschikbaarsteli ling van gemeenteterrein ten N. van de boef! derij de Paltz voor een militaire oeïeninëj| $n het betrekken van een bivak. De Directeur 0.'7. adviseert gunstig. Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 425