i /fe. BESLISSING. jdvak van ding tarie eeveraeke- mtrent de Bosstraat de kosten aasveran- et naam va ara vm het een nieui ien v-in eelfl 1931. [ordt toegestaan. Ijesloten wordt aan het Bureau der Onderl: te Veeverzekering te verzoeken te willen fdedeelen hoe zijne beslissing is op het Borstel van de h.V.Zwolsche Paarden en frdeverzekering dd. 18 Juni j.1. ("Besloten wordt verzoek sub. [Ie en 4e te weigeren. |2e. voorzooveel noodig den Directeur 0.1. [0 te dragen tot spoedige plaatsing van [naambord over te gaan. Ie. hieraan te voldoen. n- het )e toestemming wordt verleend. verzoeken Be bouwvergunningen worden verleendeover- e noodige jHenkorastig de besluiten hiernevens gevoegd |n geboekt onder de nrs. 2/16 5 en 2/166. der GeuieentMle rekening met de bijlage zullen voor 1 uitgavenBontrole gegeven worden in handen van hel tjaar lI3®(BUreau yoor Verificatie en adviezen der ;r. van 3Ted.Gemeente». :k t/b vaa|^)e nota wordt goecfeekeurd en het mandaat ïteezend. IkbaarsteljBiesloten wordt tot beschikbaarstelling ran de het terrein. i oeïeningiH stig. vAl' ZIZ1. J 1 cvf Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. 111

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 426