r- J" m- E E J? "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Technisch ambte naar bouw- en wo ningtoezicht ff ffjX. Gemeentesecretaris [dein Gedeputeerde State.i 2O-7-I93I «Hoester, Schoute kampweg 29 3estuur der Engen- iaalschool adviseert in verband met het^g^nomen be-| sluit tot het aanleggen der T.utareleidinHi| de Pölitiewoning aan de Beukenlaan de ten van het waterverbruik door den huurde' (G.H.Assink volgens minimum contract, dit .jaar voor rekening der gemeente te neaën 3-8-1931 17-7-1931 KORTE INHOUD. jesloten kosten 3t minim 50.1931 lenen. om reden dat de huurder de voorwaarden onder de huur zou plaats hebben, he-ft aal raard toen in de woning nog een goed bruil bare waterpomp aanwezig was. "De voorwaard) ran het huurcontract luidende "de eventue) co sten wegens verbruik van water komen vol ekening van den huurder" konden door den] ruurder als vanzelf sprekend worden aanvaal janneer de huurder de woning drie maanden! róór het verstrijken van het huurjaar op- egt kan voor de toekomst deze zaak nader] worden geregeld. deelt mede, dat ten behoeve van den door] I.v.Kooy, te Doest voorgeno,em bouw eenerl garage met bovenwoning op het perceel Birl straat, kadastraal bezend gemeente Goest,] Ln sectie C.1508 ontheffing noodig is ten| aanzien der zijscheiding van het perceel ran den heer A.Bauling (sectie C.14-17) enl adviseert deze ontheffing onder voorwaard! ie verleenen. biedt ter behandeling aan eenige verzoe-BJe vergt een om bouwvergunning vergezeld van de no®ons"tiS c dige teekeningen en adviezen. 3esloten bnder de port van pii 'oning verzoektnrekening te houden met de wen- chen van den Ninister -van Arbeid, Handel] n Nijverheid inzake bebouwing langs Ri.j-^ ïegen. verzoekt een lichtpunt aan te brengend;] en Plasweg, nabij perceel no.25» ~Je "md' ecteur van Openbare 'Verken adviseert tol nwilliging van het verzoek. deelt mede Joh. Kraayenbrink tot ech tte] van het terrein voor de school te hebbel benoemd en vraagt de benoeming van de de] betreffende commissie te willeribevordereil ÉL/396 en lesloter Ier kenni lare 'Ver! in Ontwei LC.van 1 (Beslotei fpenbare inbreng: Lasweg Mrbondei pit den i IBeslotei |ij Open' fan te w Fijsraad te benoei u V 3 C Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 429