elling aa» zooals dat genomen, n het open e aan de als af- oveel nood e schikbaar BESLISSING. ,an den Raad het besluit ter vaststellin, foor te dragen. e verzoeke: ie vergunningen worden verleend overeen behoorenalkcmstig de besluiten hiernevens gevoegd jen geboekt in het desbetreffende register jnder nrs. I/317, 2/132, 2/133- n Doorn, I Besloten wordt aan te schrijven en rente gebreke i||te berekenen, ar taal 193; de kwitant: met bij te loesterbera ,50 wegens n de brand-; wegens het nd we er een den betaal: choolmeuhe- vegens ingf| er school f 700.- auden van te stellen 275-- oehoeften. Besloten wordt de declaratie te betalen. en steunre- Dzen voor 30/1931 Besloten wordt het bedrag afl f 700.- be schikbaar te stellen. De vergunning wordt verleend. Besloten wordt de ambtenaar met de boek houding O.'V. belast tot aankoop bureaube hoeften te machtigen en een crediet te verleenen groot f De kosten te verantwoorden uit den post bureaubehoeften 0.'.7. begrooting 1931»- De steunregeling wordt voor het werkver- sphaffingsseizoen I930/I93I vastgesteld. v/'M ibïïo. 1/ V lArfta. r' tbr r /f0 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. 2t 0 2*

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 42