BESLISSING. ■esloten wordt den Raad voor te stellen ■e kosten van het waterverbruik volgens let minimum-contract vanaf l6 Juni tot 31 |ec.l93l voor rekening der gemeente te lenen. gnomen be- aan I den huurde) ract, dit te nemên,| ■waarden heeft aal 1 goed brul voorgaard) de eventuel •r komen voj n door H den aan vaal ie maanden! urjaar op- zaak naderl n den doorl houw eenerI erceel Birl nte Soest, dig is ten| t perceel C.1417) enl voorwaard! ge verzoe-BJe vergunningen worden verleend overeen- van de noBomstig de besluiten hiernevens gevoegd m geboekt onder de nrs.1/394, 1/395» en 2/167. desloten wordt de ontheffing te verieenen Inder de voorwaarden bedoeld in het rap- jort van den TechnischAmbtensar van Bouw- ln ïoningtoezicht. /39ó t de wen- idHandel langs Ri.jltq brengen oj 5. De wnd.i iseert tot ot scir.ttel te hebben van de dei njbevordere1] .Besloten wordt de desbetreffende stukken ter kennis te brengen van den dienst ©pen ■are 'Verken, en Bouw- ai Woningtoezicht en len Ontwerper van het Uitbreidingsplan p.C.van Ifes. |3esloten wordt de door den Directeur van Ipenbare "'erken gevraagde machtiging tot inbrenging van een lichtpunt aan den Lasweg te verieenen, voor het geval de d herbonden kosten nog bestreden kunnen wor fit den desbetreffenden post der gemeente |desloten wordt den Technisch Ambtenaar 'ij Openbare '.Verken vanwege de gemeente tan te wijzen tot schatter, en den Onder wijsraad te verzoeken een 3^en schatter M benoemen. aaraan ien oegrooti ng 193-G ^Ai \y/f> Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. .i' U lUK)

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 430