■isw *3]- r. J? "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Directeur van üp bare "Verken en 27-7-1931 $3 N.V.'t Raedhuys Arasterdam 31-7-1931 heeft behoudens een bedrag van f 7,20 geeJ bezwaar tegen uitbetaling van het ten behoi ve van de verbouwing van de school te Hees 1 declareerde bedrag ad f 3423»2Ó. verzoekt .ededeeling of in de winter.liensl regeling der ilederlandsche Spoorwegen -vedel om een annonce voor de gemeente.Soest moet] worden opgenomen, '.Vnd.directeur 0.7 Soest 27-7-1931 adviseert van toépassing de z.g, iteekperl A.v.Asselt, namen hèt Best.der v.d. HuchtschoolSoest 29-7-1931 bepalingen" genoemd in bijl.A. behoorende bij het schrijven v.d. Verv,lTederl.Gemeen-) ten dd. 16 April 1928, no.845. Verzoekt namens den heer Duiker eene opgavl der firma's, welke in aanmerking moeten kon men voor inschrijving bij de uitvoering varj betonwerken t/b van den bouw eener gew.L. U »L. 0. schoolop het terrein aan d en Eoloni] wegkadastraal bekend gemeente Soest in seq tie H.447-452 en 3H2. (5Vj3L J.KoesterSchou tenkampweg 29 Soest 18-7-1931 ■■nd.Directeur 0.7. 21-7-1931 verzoekt doortrekking der hoofdbuis der waterleiding tot aan het laatste perceel a.d.Plasweg. Blijkens het terzake uitgebrachte rapport) van den directeur van openbare werken, dd. 27 Juli 1931» no. 95/4/II zal de hoofdbuis nog 12 M. doorgetrokken moeten worden, aan-ll gezien door Moester de waterleidingbuis en meterput niet bij de zijscheiding is geler! brengt rapport uit, inzake een door hem ingesteld onderzoek omtrent de mogelijkheid tot het aanbrengen van een schutting of an"| dere omheining langs de terreinen, gelegen aan openbare wegen, "'elke terreinen dóenst doen als stapelplaatsen of opslagplaatsen van hout, afbraak of andere artikelen. 3 C Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 431