3 9 3 3 E s "o jedeputeerde State;; 20-7-1931 BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. ï'echnisch \mbtenaa bij O.'ï. 01. Vessel, Soest Öb jiF.J.HuningJulia-4-8-1931 ia straat 6dSoest KORTE INHOUD. - 4-3-1931 23-7-1931 deelen mede niet te rcunnen aanvaarden 4; voorwaarde letter 2 sub d van het Raadst sluit dd. 24 Juni 1931» le afd.no ,918 t» toekenning eener bijdrage in de Kosten v verbetering der Eem, en een jaarlij^snhe bijdrage in de kosten van onderhoud dier rivier, aangezien het onderhoud van ie verkeeringen langs de Eem, voorzoover in gemeente Soest gelegen, bij de wat er scha pern Isselt, de Langeindsche Maten en delwijk berust. In verband daarmede stel zij voor de voorwaarde <1 te schrappen,en het beslui# aan te vullen, in dier voege dat de bijdrage voor heteerst over 1930 wordt betaald. Voorts wordt medegedeeld dat de provincJ in beginsel besloten heeft hare bemoeir' met het onderhoud en de bediening van de post aan het Zure Einde binnenkort .eie eindigen. Vermoedelijk zal de pont dan a:. de tegenwooriigen veerman worden overgeh gen, die dan in de gelegenheid zal ,zijr.,c- bediening van de pont voor eigen rekenin voort te zetten. vraagt machtiging tot hetndoen plaatsen, van: 1 tusschenmeter in de garage 0.". Yt, ie gasverwarming1 tusschenmeter inde rage brandweer. 1 tusschenmeter in het k toor van Ovoor stroomverbruik electr.i verl. 1 tusschenmeter in de garage van en t/b der Electroscoop1 tusschenmeter in de brandweergarage; 1 meter in de ion'1 van den magazijnmeester en. 1 tus schermt in de loods en de werkolaatsen. verzoekt vergunning tot het mogen rooier van een boom, staande voor zijn erf, daar deze hinderlijk is bij het in- en uitrij den met zijn auto. 'Je technisch ambten?.» bij 0."dviseert bedoelde boom niet te doen rooien en, zuxks in afwachting v.i< voorstellen, welke eerlang zullen worden aangeboden, i.z. verbreeding van den ieu weweg. deelt namens het bestuur der ver. voor wettelijke dierenbescherming mede dat de i prijs der speldjes, uit te reiken op den z.g. "Dierendag" op 4 October .a.s. ten£e| volge van de vele bestellingen is terug£e! bracht 00 1 cent per stuk. In verband hiel mede verzoekt hij de beslissing van het lege of het toegekende bedrag ad f 25*' voor aankoop der speldjes gehandhaafd^ worden, dan wel teruggebracht moet worde" tot f 10- w 3 c O) ÖO. 01- Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 435