\A U J BESLISSING. «vaarden al het iuiisbj no 918 e kosten v: ar li j Ksche rhoud dier d van de t rzoover in wat er scha: aten en Mi] rrnede stel] hra open, en dier voege over I930 de provinc: re bemoeiin ing van de kort te 'oei pont dan a: en overgea: zal 3ijr.,i en rekening •jesloten wordt aan d en Raad het voorstel, te doen conform het verzoek van de üed.Stja- +en de voorwaarde letter 2 sub d van het raadsbesluit dd. 24 Juni I931 le afd.no.<Jl8 inte trekken. n plaatsen age O."', vt ter in de r in het k: uik electr rage van schenmeter in de "ion schenme tus ogen rooien n erf, daar en uitrij- la ambtenaar om niet te hting v.dt len worden in den ieu ver. voor ede dat de ?cen op den a.s. tenge is terugge verband !de l van het id f 25«- ïdhaafd aoet "(order \an denTechnisch Ambtenaar bij het Gasbedrijf I (gave van kosten te vragen. conform het advies van den Technisch Amb laar O, wordt besloten geen vergunning :e verleenen. -tesloten wordt de oorspronkelijke prijs d 1 25.- in totaal te handhaven. Ar- myl. I* AcLsjüA' -AT M lUjb. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. ie- Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. f ur^o(juM~y AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 436