BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. de Kuygt, Kerk- 1 warsstraat 10, Soest 26-7-1931 Technisch Ambtenaa "bij u.'7. Herwonnen levens kracht Afd.S'bérg inspecteur hager onderwijs te Amers foor wed.Ver. 3.11.13.0, afdeeling Soest r 4-8-1931 27-7-1931 3-8-1931 29-7-1931 vereeniging tot Ve snreiding der ileil ge Schrift Jirecteur van O.'7. Soest r-l-7-1931 i - 29-7-1931 le afa.ter secre tarie vraagt verwijdering van een boom, staande voor zijn perceel aan den ÏTieuweweg. Je Technisch Ambtenaar van Openbare "ïerke adviseert tot verwijdering van bedoelden boom te besluiten zonder daarvoor kosten in rekening te brengen bij adressant. brengt advies uit, inzake het verzoek var,1 de Ver. voor Jeugdherbergen te Soest tot het mogen aanbrengen aan boomen van 3 riek tingsaanwijzers. verzoeKi to es teling tot het houden van een collecte op IJ Augustus 1931- zendt rooster en leerplan van de openbare U.L.O.svhool voorzien van goedkeuring teni' a. deelt mede, dat zij zich kan vereenigen met het schrijven van haar kommissie aan B.en 7. dd. 10 Januarfci j.1. betreffende ta rieven enz. alsmede haar schrijven dd. 24 Januari j.1. inhoudende het accoord gaan a' de voorstellen van 13. en gedaan in het schrijven dd. 1'9 Januari j.1.; b. biedt aan een exploftatiebegrooting 1}JJ en deelt mede, dat een exploitatiebegroot ting voor 1932 binnenkort zal wórden toege: zonden verzoekt toestemming tot het houden van een colleöte. zendt certificaat tot uitbetaling op 2 Je cember a.s. aan den aannemer van bestek io.I dienstjaar 1931» J .J.v.Schadevrij k te Soest van een bedrag van f 256. - zijnde de onderhoudstermijn ad 105» van f 1695-" f 169.» 50 het bedrag voor meerderwerk 86 5Q f 25ó.- Jaar in het bestem een ver plichte post voo meer- en minderwerk groot f 200.- was 01 nomen, blijven de kosten van den bouw f 113,90 beneden de aannemingssom. biedt ter vaststelling aan het ontwerp óe te nemen beschixking tot het verbinden van nieuwe voorwaarden aan de vergunning tot a oprichting eener wosch- en strijxinrichun 00 het perceel VerlSchoolwegkadastraal bekend gemeente Soest, in sectie Eno17"' Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 437