-• /Syï BESLISSING. gesloten \"ordt dentechnisch ambtenaar 0. |e machtigen de "boom te rooien. rerzoek vdMjoni .'orm het advies wordt besloten de ge- Soest tot Braadde vergunning te verleenen. van 3 rioij^ r.ordt verleend. je vergadering vereenigt zich net de rops- ler en het leerplan. vereenigenj ssie aan •effende tal ren ad. 24 >ord gaan bi tan in het rsesloten wordt den naad de noodige voors sn te doen als bedoeld in het schrijven tan 3. en V. dd. 19 Januari 1931- uien van 'orit toegestaan. ng op 2 JeM'Jot uitbetaling op 2 jJec.1931 van het be beste. '®rag groot i' 2^0,- wordt besloten. et ontwerp wordt goedgeiceurd. el- ft A' 2 I >0 ft" te/f A h 1 sA O vs 1*1, A 11 cTtB. V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 438