r- r~- 3 3 3Ï' s a BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. 15 x e c hnAmb t e na ar O. A 5-Ö-1931 ued»3taten der orovincie utrecht ÜÖ-7-1931 <j .Keiman am V. .Provinciale ütrechtsche IJlec- triciteits Mij Verificateur Cen traal bureau enz. Commandant Leger plaats bij Zeist 5-8-1931 7-8-1931 6-8-1931 7-8-1931 technisch imbte- naar belast met d' leiding van U.7. Uommissie van het verkeershuis der vereeniging Coesi Vooruit" 8-8-1931 no75-3-d 8-8-1931 bericht over achter den Aostverlorenweg legen gemeenteperceelen"-elke door derde-I in gebruik zijn genoden en geeft daarbij in overweging de zad. grenzen door den ianj meter van het Kadaster te doen bepalen. verzoeten voor lo .\.ugus'cus 1931 de meeniij van het gemeentebestuur te vernemen ten aal zien van het besluit van 18 Juni 1931 van den raad der gemeente Utrecht tot wijzigiJ van het Ambtenarenreglement I9I9, vastgestl bij besluit van dier raad van 15 Mei I9I9J gewijzigd 27 Maart 193°' gaat met huursom voor het nerceel 1 no. 1598 accoord, doch vraagt met het oog-op;, maken ontosten voor 5 jaren te mogen huren. deelt de tariefverlaging mede voor het- stroomverbruik in het gemeentehuis. zendt proces-verbaal van de op o Augustus gehouden kasopname bij den gemeente-ontva verzoeKt aan den melkl-everanciér Famner Soesterberg toe te staan ten behoeve van d| militairen, gelegerd in de legenlaats tij Zeist op Zondag melk a£ te leveren gedureiw de het tijdvaz van 8 Augustus tot p Gepterg ber 1931* Je Inspecteur adviseert bij rapport di. Augs.1931 Jja.C.no. 245/4 de gevraagde ver-1 gunning te verleenen onder voorwaarde dat de aflevering der melk geschiedt vóór 9 UUI1 des voormiddags» geeft in overweging het je, hetwelk geplaatst is van den dienst Doenbare wij deren. z.g. meeluister^ in ie directief erken, te-doen veif zendt een overzicht van verrichte werkzaas| heden over Juli 1931 aari Let verkeershuis« 4J 3 C CD "O Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD. Ik-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 439