T 3- i. a a "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. 'Vethouder^ van Onderwijs oVoorzitter I/. 'Vethouder van Ónderwijs. KORTE INHOUD. Deelt mede, dat hem gebleken is, dat het hoofd der O.L. school Kerkebuurt voor eigerl rekening aan de Waterleiding is aangeslota en als zoodanig zelf het waterverbruik aar de Mij. heeft betaald, terwijl hem bovendie f 20.- is gekort op zijn salaris voor wa tergebruik. Spreker weet niet dat in de ot regeling van betaling van f 20.- wijziging is gebracht, doch in ieder geval is in dez zaak ten opzichte van de schoolhoofden on derling geen gelijke regeling. Hij vraagt hieromtrent herziening. Brengt in behandeling het door den Secre taris uitgebrachte rapport terzake gedeel telijketerugbetaling van gestorte bedragen! wegens partiaaeele uitbreidingen van wate leiding in vroegere jaren, alsmede een ontl werp-schrijven aan de Dir. der Arnh.Water! Mij. verzoekende betaling van het vo ot de terugbetalingen benoodigde bedrag. Rapporteert een onderhoud te hebben gehad met den heer Inspecteur van het lager on derwijs en de heeren hoofden der o.l.scho len, G.H.Veenstra en M.H.van Wely, alsmede het hoofd der U.L.0.schoolinzake wijzi ging van den aanvang van den cursus aan de U.L.0.school vah 1 September op 1 April. Spreker deelt mede dat geen der genoemde heeren tegen de voorgestelde wijziging be zwaar hadden en het in het belang van het onderwijs achten, óm reden dat anders in de klas van de lagere scholen waar het hoogste leerjaar wordt onderwezen een ovei bevolking zou ontstaan en voorts omdat de voorgestelde maatregel de U.L.0. school eerf der voor een derde leerkracht voor rijKS vergoeding in aanmerking zou komen. Hij stelt vcor tot de beoogde wijziging te be' slui ten. \lvorens enornen a! e willen et water- are Seho n D.Lub, later te [eter en [3. In he iet Colle, at het w: jcholen n oeveelhe linden ko I ,)e vergad lort door lesluit h Ier Arnh.' Tordt be w 3 C CD Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 43