5 5 5 3 5 n. E E "3 BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. U). XX. i k li e s tuur K. L. Jongen school Technisch Ambte naar belast met de leiding van Openba re ierken. i3est. v.d.Hucht- school v/h Engen- daalschool Te chni s c h jürib te naa belast met de lei ding van Cpenb.Tei Onderlinge Soestez eeverzekering Soes W uej<J MIleiders Soest s-15-7-1931 6-8-1931 27-7-1931 r 6-8-1931 no.23-15-: xcen 5-3-1931 29-7-1531 I xjeslot jeschi de-slot' nachtig: ■te teer' vraagt een bedrag van f 536,14 voor liet aanschaffen van schoolmeubelen en leeraiJ delen, het doen aanbrengen van een eleetr] che verlichting en het doen vervaard van een rijwielbergplaats verzoekt mededeeling of thans ook een aal vang kan morden gemaakt meè het afteren t| de overige vegen, genoemd in zijn ra-mor van 8 Juni j.1., no.41-1-5, zulks in ver-I band met de bestelling van materialen en met het seizoen, daar in het pajaar bezmj lijk afgeteerd kan worden. verzoekt ontheffing van het bepaalde bijl art. 3 der bouwverordeningin verband metl haar voornemen tot den bouw eener sciiooll voor gew. l.o. en U.l.o. op een terrein, gelegen aan den Kolonie^egkadastraal bel kend gemeente Soest in sectie 11.447,453 e| 3112. De technisch ambtenaar bij bouw- en "-'or.ii toezicht adviseert de gevraagde ontheffinl onder voorwaarden te verleenen. zendt een kostenberekening inzake verbreJ beslot 1 ding der Kerkdvarsstraat. er .en [hard' ing tenbere deelt mede 'als antwoord on schrijven vaj Q. en u dd. 21 Juli 1931 H0.I943/6) dat naar hare meening herverzekering zeer grol te moeilijkheden zal ooieveren en de Qn-iel linge Soester Veeverzekering daarvoor bin| nen zeer korten tijd zal verdwijnen. Orn dit te voorkomen wordt nogmaals aan hl College en aan den daad een gift ineens e| voor eenmaal gevraagd. deelt mede, dat 7 perceelen aangesloten uilen worden bij aanleg van eên ho>fdbui der waterleiding in den Veldweg. De 'aterleiding-Maatschappij deelt bij schrijven van 8 \ug. 1931» no209/245-1 ::,e de, dat de kosten van aanleg der waterlei ding in den Veldweg, in aansluiting op del leiding in bedrageb. den Xolonieweg, f 2794.- aulle| u OJ 3 C CD Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 443