BESLISSING. 4 voor besloten wordt het bedrag ad f 586,14 te Bheschikking van het schoolbestuur te stel en ieerEü~u een elem; ervaardige| P Len. oois: een t af teren yl ijn ra jporti lks in 7er-| erialen en j ajaar behaal epaalde bijl verband raetI ener schooll n terrein, instraal bel rr.4-4-7,453 ej uw- en «oml e ontheffinl zake verorel ihrijven va| ?43/6) dat ig zeer grol en de ©ndej lurvoor binj Ljnen. naals aan bj ft ineens ingesloten ïn hoofdbui| G leelt lij 209/2452 ®e| ;r waterleij ting op bel 794.- zulle| [besloten wordt den Technisch Ambtenaar nachtiging te verleenen de overige wegen te teeren. besloten wordt de ontheffing te verlee- jen ander voorwaarde van grondafstand langs den Kolonieweg en den Veldweg con- for.i het advies van den Tech.Ambt. bij bouw- en woningtoezicht en onder bepaling lat omtrent storting van gelden in het we Lenfonds t.z.t. nadere opgave zal volgen j'aaraan het schèolbestuur zich zal hebben Ite houden. besloten wordt de verbreeding te aanvaar Jaen .toch aan den Techn.Aiibt. bij Openb. herben te verzoeken een eenvoudiger ver- hardi;i: voor te stellen en daarvan een ko henberekening te doen toekomen. besloten wordt aan de OnderlVeeverz.Hlj Jnede te deelen dat het College bereid is Een Raadvoor te stellen aan den kleinen lboer waaronder te verstaan de houders van ■niet meer dan 5 runderen een toeslag te herleenen 0 3 de premie wanneer die premie [over de geheele linie zoodanig verhoogd wordt dat het fonds levensvatbaar blijft nesloten wordt aafi de waterleiding Ai ij Ite berichten dat het bewoonde gedeelte han den Veldweg dringend waterleiding be hoeft en dat in verband met het maken van lfeen ontwerp uitbreidingsplan het nog niet pet zekerheid vaststaat of de Veldweg den lloop 3al behouden als thans het geval is l'aardoor het vo'orloopig beter wordt ge oordeeld de leiding slechts te leggen tot het einde van bet kadastrale perceel sec- |tie u.no.4645. Verzocht zal worden van lieze leiding alsnog prijsopgaaf te wille» hoen. Aangezien Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. 5 Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 444