BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. J.de VriesHoogte 50 Toesterberg 6-3-I93I 30-i 1931 minister van Ban- nel.farcen en landf 10-8-1931 bouw. T echn.Ambtenaar 0. 8-0-1931 Arnhemsche 'ater- leiding Mij I-8-I931 Afd.Financiën ter gemeenteaecbetari II-8-I93I verzoekt toestemmung tot het houden eener Vfollecte, ten bate van de thuisarbeid voor de militairen te Soesterberg. üe inspecteur van politie adviseert ie ge vraagde toestemming te verleenen, met dien verstande, dat van te voren wordt kennis gi geven wanneer de collecte zal worden gehoii den brengt in herinnering het rondschrijven van 29 Januari 1924, no 14802/1923 »af d B.B inzake het forrauleeren van voorwaarden vooi installaties tot het opslaan van motoroen- zine in onuergronusche voorraadketelshet pompen van motorbenziaehet vervoer van benzine per ketelwagen over openbare vegen en vestigt er de aandacht op, dat het aan beveling verdient, dat terzake het vervoer van benzine met tankauto's langs openbare wegen, bepalingen m de politieverordening worden opgenomen. deelt mede, dat met 'betrekking tot het aa leggen van een verbindingsweg tusschen ie Koninginnelaan en den Hartweg geen andere voorstellen door hem kunnen worden gedaan dan genoemd in zijn rapport van 21 April 1931» doss.no.46/6/13. stelt voor niet over te gaan tot uitbrei ding der waterleiding in den Plasweg door middel van buizen ter wijdte van IOC) n.a» maar inplaats hiervan een duims "tinvoe- ringleiding te leggen, waarvan de kosten f 28.- zullen bedragen. vraagt welk percentage voo" kasgeldrente enz in de ontwerp-begroating 1932 moet ":°r den aangehouden. Opgemerkt wordt dat in de begrooting 193* een percentage van 5 is aangehouden. Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 445