/9u>: y// V BESLISSING ;aezien eenige perceelen in de onmidde ijze omgeving verstooken zijn van water il tevens gevraagd worden of de .gemeente m de bewoners dier perceelen water mag reren tegen een aan de ilij te betalen v^ aing van f 0.10 per M3» t onforn het advies van d en inspecteur van olitie wordt de toestemming verleend. ieslöten wordt net dossier te stellen in mden van de fetgevensie üomiis ie ter be- ietring en eventueele voorbereiding var [ene "ijziging der algemeene politieveror- lening. .._or,en wordt advies in te winnen b$j de. ïo :is ie; van Openbare 'erken. liesloten wordt J.. mester, Schoutenkampweg 1alhier van het schrijven der Mij mede- Neling te doen, met verzoek te willen me Ndeelen of hij het bedrag ad f 2b.- zal poorten in de gemeentekas en hiertoe wil [vergaan opdat na ontvangst van het bedrag lan de Taterl.Mij opdracht kan gegeven woj- fen tot het leggen der tinvoeringleiaing, 'esloten wordt het percentage te ranen po r- Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. fO^iX Li i AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 446