n 3 5"- 5 JU-. 3vi 6 e e "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. 7>L Bestuur der Ver. oor ühr.L.en U.L.0 e Goesterberg 12-3-1931 Voningbouwver. joed "7onen"te 3oes 20-7-1931 as. UK Technisch Ambte naar bij bouw- en Voningtoaicht Gemeente-ontvan ger Soest J J.H. v.d.lTeut St.Anfridusstr. 47 Amersfoort bericht dat de werkz.aamh.eden wegens hekste van de school waarvoor een orediet ad f 3096,45 is toegestaan hebben gekost 1Ó23»- en vraagt machtiging nog eenige -ver ken te mogen uitvoeren waarvan de kosten zullen bedragen f 420,60. deelt mede, dat zij de aangelegenheid in- öake de afbetaling der vordering inzake S.F.Beseelsen in handen heeft gesteld van haren rechtskundigen adviseur i'r.G.Ter Laat ,te Utrecht. 17-8-1931 12-8-1931 Gymnastiek vereen 11-8-1931 De Soester Turnclub N.V.Mij tot Exploita tie van roerende 14-811931 en onroerende goe deren, Goest Centraal Verifica-- 12-8-1931 tiebureau biedt ter behandeling aan eenige verzoeker om bouwvergunning vergezeld van de noouige teelceninges en adviezen. vraagt of voortgegaan kan ,-rorden met de uitbetaling van f 35» Per -veek aan J.Iïei-i man, wegens uitkeering voor een hem overkoj men ongeval bij brand, in verband met de verklaring van den geneesheer dat genoendej Reinan zijn werkzaamheden kan hervatten. Bericht o.a. namens de teekenaars v.h.ka daster te Amersfoort, zulks in antwoord op het schrijven van 1 Augustus 1931»le aN. no.915» lat zij zich in geenen deele ver plicht gevoelen voor de overeengekomen soe van f 1900.- MEER werk 09 de kaarten te vei richten dan in hun schrijven van 12 Juni I93I is opgegeven. verzoekt gebruik te mogen maken van het g meenteterrein aan de Paulus Potterlaan tot het houden van athletiek oefeningen. verzoekt voor betegeling voor de winkel panden aan de Van Teedestraat te willen zo dragen, aangezien de daarvoot verschuldigd kosten ongeveer 2 jaar gelegen reeds zijn betaald. zendt de door zijn buréau opgestelde ja-31 stukken van de woningbouwvereeniging "Pa trimonium" over 193^» alsmede het daarbij" behoorende raooort. (J 3 CT> Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 447