3 7 jYih i/Y 3 Yt V :(,^£uLA BESLISSING. ïens hefcs ït ad skost f enige we' kosten inheid in. inzake iteld van 3er Lciah 3 verzoeta Ie non ;.ge n met de aan J.Rei- hem overko' i met de t genoemde rvatten. rs v.h.ica- ntwoord oo 1,1e afd. eele ver stomen som rten te vei 12 Juni van het g>' jriaan tot :en. 3 winkel- willen 20 •s chuldigdf ieds zij" elde juar- ing «Pa- daarbij* lesloten wordt het schoolbestuur te mach- en de werken uit te voeren met uitzondering ft'n de oo de bijlage genummerde werken X .1,12,13 en 14 welke gerekend moeten irden als te zijn gewoon onderhoud. Hits-- Jien 'ordt a snog toegestaan f 420,60 minu 113,75 of f 3Pb,65. voorstel van den Voorzitter die deze In elegenheid met den curator Lr.Terlingén ([hier heeft besproken wordt besloten voor [popig het einde van het verloop van het tillisement van 3.IVBesselsen af te wabh- ||fer. oi:i na beëindiging een nadere regeling ie treffen. >e vergunning worden verleend overeenkom tig- de besluiten hiernevens gevoegd en jeboekt onder de nrs. 1/39$ 1/399» 1/4-00 ■en 1/401. besloten wordt voorloopig geen voorschol aeer uit te betalen en aan de Verzekering; ijte verzoeken spoedig te willen bepale: elk bedrag nog aan heiman zal worden uiljb etaald en de uitkeering aan d e gemeente ie willen afdoen. 3esloten wordt den Secretaris te machti gen deze zaak in overleg met den heer K. ran Tes af te doen. Indien geen andere op tossing;.imogelijk is, heeft het College ge leswaar de meerdere kosten wegens het met wart inkleuren der perceelen zijnde flOC oor rekening der gemeente te nemen. [Besloten wordt het gebruik vah het ter rein tot wederopzeggens toe te staan. Besloten wordt den Technisch Ambtenaar 'ij Openbare Verken opdracht te verstrek ten tot het leggen van het tegeltrottoir 'in het rapport wordt kennisgenomen en Pesl'ten de jaarstukken door te zenden |an het Rijk. 1 en yx. O Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. C

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 448