3 3' 3 3T a a BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Hl. 41. Wethouder 0 B, en '7. van Zutp :en en Amers foort Technisch Ambte naar 0 Voor zitter Ir.Duiker te Amsterdam voorzitter 13-8-1931 12-8-1931 17-8-1931 KORTE INHOUD. deelt onder overlegging van het bewi.,sst^ van het Bestuurder Registratie te Amers foort mede, dat L.Berg, chauffeur "bij de gemeente wegens een aanrijding is veroof. deeld tot f 15»- hoete en vraagt of de ge. meente dit bedrag geheel of gedeeltelijk voor haar rekening kan nemen aangezien de persoon in kwestie nimmer een aanrijding heeft gehad en bovendien niet in staat is tot betalihg. zenden antwoord 0 het schrijven dd. 1 Augustus 1931» Ie afd.no.1869, inzake het doen van eene prijsopgaaf voor het leggen van hoofdbuizen der waterleiding. deelt mede, dat door de 1T.V. Prov. Utr, Electriciteitsmij te Utrecht op 3 Augustus 1931 een ló-tal straatlampen in bedrijf zijn gesteld, waarvan de abonnementsprij zal bedragen f 20.- per lamp per jaar. gaat over tot hej; houden van aanbestedin- gen van; a. diverse schilderwerken. b. levering van brandstoffen. c. vervoer van materialen voor openbare werken. komt naar aanleiding van het aan hem dd. 4 Augustus 1931 no. 1715/18 gezonden schrij ven aangevende verschillende betonfir.sa's die voor onderhandsche aanbesteding van del nieuwe Engendaalschool kunnen worden uitje noodigd, in e vergadering met de mededee- ling, dat hij ter vermijding van kosten ad viseert slechts eenige firma' s vermeld in de opgave uit te noodigen b.v. drie door het gemeentebestuur aan te wijzen en drie door het schoolbestuur. deelt mede, dat ieder jaar blijkt dat de gemeente-vroedvrouw bij afwezigheid egens verlof niet tijdig en afdoende hare vervanj ging tegelt en stelt daarom voor dëze a®0' nares een schrijven te richten waarin v°m het vervolg wordt bepaald dat zij haar ve?| lof minstens drie weken voor den aanvanj het College moet aanvragen. 4J 3 C CC "o L/ - Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 449