4 BESLISSING. Alvorens te beslissen wordt het besluit enoraen aan de Arnherasche 7/aterleiding Mij e willen medewerken tot berekening van et waterverbruik door hoofden van Ooen- are Seholen t.w. G.H.VeenstraM.N.v.^elj n D»Lub, die in ambtswoningen wonen, het ater te leveren over een afzonderlijke eter en tegen den prijs van 10 cent per 3. In het schrijven zal worden vermeld da. et College zich op het standpunt plaatst at het waterverbruik van de hoofden van cholen niet gerekend mag worden onder ie oeveelheid water dat voor openbare doel- inden kosteloos mag worden gebruikt. )e vergadering vereenigt zich met het rap- ort door den Gecretaris uitgebracht en esluit het ontwerp-schrijven aan de Dir. er Arnh.Waterl.Mij uit te zenden. iordt besloten. c?r E Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. -i-1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 44