*7-5, t*- 1 BESLISSING. 3esloten wordt een "bedrag ad f 10.- voor Lneenterekening te nemen en f 5* - renden ten laste van L.Berg zelf onder [paling» dat een volgende "boete geheel vb i ;en rekening "blijft. De te betalen f 5» kn van het loon worden ingehouden met 5* bal f !•- Per week. (fa "bespreking van deze correspondentie het raadslid den heer G.J.ÊProotewal brdt besloten de zaak te deponeeren.. if jY- Van de mededeeling wordt kennisgenomen. W r m Achtereenvolgens worden de bussen geopend, 'constateer! wordt dat voor de navolgende lestekken is ingeschreven; [.schilderwerken door 12 inschrijvers, brandstoffen door 6 inschrijvers, vervoer materialen door 4 inschrijvers inde gehouden aanbestedingen zuilen bocessen-verbaal worden opgemaakt en als Ijlagen dezer notuelen worden gevoegd. De gunningen w>rden aangehouden in afwach- [ng van de door den Technisch Ambtenaar 7. uit te brengen adviezen. !oed gevonden 'r ordt dat van dezzijde der meente worden gekozen de volgênde firma' 'Taning. te Rotterdam ïoele en van Eesteren te den Haag le Condor te Amsterdam. )e eer Duiker zal het onderhoud bevestfE °n en tevens opgave doen van de firma's G van de zijde van het schoolbestuur Ln gekozen, zoodat dezerzijds geen schri behoeft uit te or gaan. pnform het voorstel wordt besloten. VUtt V aA 'Y 10ekin- Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. 4 I h/ ï/r VI 1 r JtASS AANMERKINGEN. t.iit JAS

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 450