n 3 s "o \HS. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Afdeeling Einancië ter gem.-secretari H led.'Ï.J.van Ee en h.J.GeubbelsSoest Technisch Ambte-- naar "belast net leiding van O. 7-8-1931 KORTE INHOUD. adviseert den Raad ter vaststelling voor te dragen een ontwerp-besluit tot wijzigt der gemeentebegrooting voor 1931 Eo.Sl/ijj; vragen onder overlegging van de vereischf teekening en beschrijving vergunning, voor! het bouwen van een dubbele en een enkele woning 00 het terrein gelegen aan de Van 'ïeedestraat kad. bekend alhier sectie H. no5083. De Tecnnisch Ambtenaar belast met Bouw-e« Woningtoezicht adviseert bij rapport ld, I Augustus 1931 de aanvragers te berichten® wegens het ontbreken van een vastgestelde rooilijn van den weg loopende ten Oosten van het perceel het onderwerpenjke plani strijd is met de bepalingen der bouwveror-l lening (artt. 8 en 9) en mitsdienlgeen ver gunning kan worden verleend. I brengt rapport uit inzake de mogelijkheid om den vloer van het gymnastieklokaal der; o.l. school in de ■''■erkebuurt op te vullen en van cement te voorzien en deelt mede,! de hieraan verbonden kosten zullen bedragt f 560.-. <y S 3 3 CD Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 451